Communicatie

Omdat deelname niet 3, maar 365 dagen duurt

Deelnemers aan de 23ste  editie van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer beperken het leggen van contacten met hun doelgroep en de bezoekers van het evenement niet tot de 3 beursdagen in juni 2022. Al vanaf 1 september 2021 kunnen zij beginnen aan het 365 dagen durende communicatieprogramma, dat de beursorganisatie voor de standhouders samenstelde. 

De bedoeling van dit communicatieprogramma is om de mogelijkheden van de deelnemers aan de vakbeurs alvast onder de aandacht te brengen van de verwachte 12.500+ bezoekers op de beursvloer en de ruim 65.000 professionele verantwoordelijken voor het facilitair management en gebouwbeheer in het bestand van de organisatie. En uiteraard deze te delen met de professionele verantwoordelijken van de ruim 61.000 organisaties (bedrijfsleven, zorg, overheid en onderwijs), die met de bezoekerswerving worden benaderd en gezamenlijk de 100.000 overstijgen.

Met het sluiten van hun contract met de beursorganisatie zijn de deelnemers automatisch ingeschreven voor deelname aan het communicatieprogramma. Als zij mee willen doen aan het programma, behoeven zij daarvoor enkel een aantal inhoudelijke bijdragen aan te leveren (zie Met welke bijdragen communiceert de beursorganisatie?). Deze bijdragen worden dan opgenomen in de media van zowel de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer als de Media Facilitair Journaal (zie De media, waarin de bijdragen worden gepubliceerd). Op gezette tijden worden hun bijdragen dan onder de aandacht gebracht van zowel de bezoekers van de websites van de vakbeurs als het Facilitair Journaal, de ruim 65.000 professionals in het bestand van de organisatie en in de kanalen van de organisatie op de sociale media (zie De momenten, waarop de bijdragen worden gepubliceerd).

Daarmee stelt de beursorganisatie deelnemers aan de 23ste editie van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer in staat gedurende 365 dagen aan hun relatiebeheer met de zakelijke eindgebruikers te werken en hun naamsbekendheid onder de facilitair verantwoordelijken van Nederland en Vlaanderen te verhogen. Hieronder is in minder dan twee minuten uitgebreid te lezen hoe de organisatie het communicatieprogramma samen met de deelnemers gaat uitvoeren.


Voor welke bijdragen vraagt de organisatie de aandacht van de sector?

Na inschrijving verzamelt de organisatie samen met iedere deelnemer diens gegevens van de deskundigheden, kennis, productinformatie, agendapunten, groeten, oplossingen en bedrijfsgegevens in zijn organisatie. Iedere deelnemer beschikt over kennis, die het vertrouwen van bezoekers wekken; een of meerdere deskundigheden, waarmee bezoekers het juiste advies gegeven kunnen worden; en producten/diensten, die voor bezoekers een oplossing inhouden. Daarnaast hebben de deelnemers behoefte aan regelmatig relatiebeheer, waarvoor De groeten van bijzonder geschikt zijn. En alle deelnemers hebben bedrijfsgegevens, waarmee zij sneller te vinden zijn. Hieronder de soorten informatie die de beursorganisatie van zijn deelnemers nodig heeft om te verspreiden onder de beursbezoekers en de professionals uit zijn adressenbestand.

Kennisbijdragen (Onbeperkt)
Alle deelnemers beschikken over kennis, die van grote waarde kan zijn voor facilitair verantwoordelijken. Kennisoverdracht biedt deelnemers daarom diverse kansen, zoals relatiebeheer, vertrouwen wekken, zichzelf onder de aandacht brengen, zich als de deskundige op werpen, waar (toekomstige) klanten op het juiste adres zijn, etc. Meer informatie over kennisbijdragen.

De groeten van (max 3)
Omdat goed en permanent relatiebeheer voor iedere aanbieder van facilitaire diensten en producten van groot belang is, is voor het Facilitair Journaal de rubriek De groeten van ontwikkeld. Daarin kunnen de deelnemers hun ‘visitekaartje’ plaatsen met een persoonlijke boodschap. Minstens een keer per kwartaal en in aanloop tot de vakbeurs in september zullen deze visitekaartjes naar alle voorgeregistreerde bezoekers en andere belangstellenden worden verstuurd. Dat zijn naar schatting meer dan 75.000 personen. Meer informatie over De groeten van.

Oplossingen (max 2)
Ieder product is ergens een oplossing voor; en nauwelijks een oplossing of er is wel een product aan gekoppeld. In de rubriek Oplossingen staan zowel de oplossingen als de producten voorop. De invalshoek is naar keuze. Doel is om facilitair verantwoordelijken kennis te laten maken met de beschikbare oplossingen en hun leveranciers. Uiteraard vallen ook de noviteiten van de FGNoviteitenprijs onder de oplossingen. Meer informatie over oplossingen.

Deskundigheden (max 3)
Iedere organisatie is anders en iedere organisatie heeft haar eigen deskundigheden. Alleen al binnen het facilitair management en gebouwbeheer zijn dat er duizenden. Bedoeld om de sterkte en/of expertise van de deelnemers aan te geven in een helder overzicht, publiceert de redactie van de Media Facilitair Journaal de voorkomende deskundigheden binnen de branche. Meer informatie over deskundigheden.

Bedrijfsgegevens (eenmalig)
Alle naw-gegevens van de deelnemers worden opgenomen in het bedrijvenregister op de vakbeurs. Onder de website en het e-mailadres liggen links. Ieder bedrijf heeft tenminste één taxonomie, die verwijst naar hun deskundigheid. Verder dienen de bedrijfsgegevens voor opname in De groeten van, de vergelijkingsoverzichten, de deskundigheden en de deelnemerslijst. Meer informatie over het bedrijvenregister.

Agendapunten (max 3)
Ieder in te denken moment kan in de agenda worden opgenomen. Van evenement en bijeenkomst tot presentatie en jubileum. Alles wat er gebeurt binnen de organisatie van een deelnemer kan worden ingestuurd. Beter te agenderen, wat niet wordt opgenomen, dan niet te agenderen, wat zou zijn opgenomen. Meer informatie over de agenda.


Waarin worden de bijdragen van de deelnemers gepubliceerd?

De aangeleverde bijdragen worden eerst geplaatst op de websites www.facilitairjournaal.nl en www.vakbeursfacilitair.nl – waar op de laatste alle informatie tot 1 september 2022 onbeperkt voor alle bezoekers is in te zien. Na plaatsing kan de verspreiding van deze gegevens in de verschillende publicaties onder de doelgroep van bezoekers van de websites en de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2021 beginnen. Deze verspreiding gebeurt onder een groeiend aantal bezoekers – in het voorjaar van 2021 al meer dan 12.500 unieke bezoekers (Meting volgens Google analytics) – zowel passief als actief door de opname in een aantal media van het Facilitair Journaal.

In de verschillende soorten e-zines van de beursorganisatie, de (schriftelijke/gedigitaliseerde) edities van het vakblad Facilitair Journaal en in de vorm van direct mail gestuurd naar de gepersonaliseerde, zakelijke-emailadressen van de ruim 65.000 professionele bezoekers in zijn adressenbestand. Daarnaast vormen deze onderdeel van de verschillende, digitale evenementen op het gebied van noviteiten, deskundigheden en kennisoverdracht.

Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer E-zine Facilitair Journaal Vakbeursfacilitair.nl

De e-zines

Het Facilitair Journaal kent in 2021 verschillende soorten e-zines. Wekelijks verschijnt er een actueel nummer met alle relevante bijdragen van de voorafgaande week. Daarnaast verschijnen er regelmatig gespecialiseerde e-zines over bepaalde vakgebieden (Dossier-zines), voor de sectoren overheid, zorg en onderwijs (sector-zines) en van de verschillende rubrieken, zoals deskundigheden, De groeten van of vergelijkingsoverzichten (rubrieks-zines).

Naast de e-zines van het Facilitair Journaal verschijnen er voorafgaand aan de 23ste editie van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer tweewekelijkse e-zines om de bezoekers en andere belangstellenden van de mogelijkheden van de deelnemers op de hoogte te stellen. Deze e-zines bevatten hoofdzakelijk bijdragen van deelnemers, naast berichten van de organisatie.

Alle berichten over bijdragen van deelnemers zijn in alle e-zines altijd voorzien van een link naar de bijdrage, zoals die door de deelnemer is aangeleverd.

Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer Facilitair Journaal Schriftelijk Vakbeursfacilitair.nl

Het (schriftelijke/gedigitaliseerde) Facilitair Journaal

Iedere 14 dagen verschijnt er een editie van het vakblad Facilitair Journaal. In een schriftelijke versie in een oplage van gemiddeld 4.500 exemplaren, controlled circulated verspreid onder abonnees, deelnemers en facilitair verantwoordelijken. En in een gedigitaliseerde editie, gestuurd naar de ruim 65.000 facilitair verantwoordelijken op hun zakelijke e-mailadres.

In het Facilitair Journaal zijn afwisselend naast de kennisbijdragen, dossierkaternen, trendreportages, nieuwsberichten en een agenda, ook rubrieksgidsen (Met de groeten van, Oplossing en Deskundigheid), tijdschriftrubrieken (Van de vakbeurs en Inkoopwijzer) en vergelijkingsoverzichten opgenomen. Waarmee dit tweewekelijkse vaktijdschrift een inhoudelijk baken voor alle facilitair verantwoordelijken van het Nederlandse taalgebied is.

Dossierkaternen

De bedrijfsactiviteiten van de deelnemers aan de 23ste editie van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer vallen nagenoeg alle in een of twee dossieronderwerpen. Per onderwerp publiceert de uitgeverij van het Facilitair Journaal twee keer per jaar een dossierkatern, in de periodes september-december en januari-juni. De katernen worden gepubliceerd in zowel het Facilitair Journaal als op de website van de Media Facilitair Journaal. Van ieder dossieronderwerp is alleen het laatst verschenen nummer voor geregistreerde bezoekers te lezen. Eerder verschenen nummers zijn uitsluitend nog te lezen door betaalde abonnees van het Facilitair Journaal.

Indien een deelnemer bijtijds en alle benodigde bijdragen heeft aangeleverd, kunnen deze opgenomen worden in deze dossierkaternen. Met de aangeleverde bijdragen van één deelnemer kan van ieder dossieronderwerp al een katern van 4 pagina’s worden samengesteld. Met meerdere deelnemers en andere commerciële relaties van de Media Facilitair Journaal in hetzelfde dossieronderwerp groeit het dossierkatern zowel kwantitatief als kwalitatief. Bij tijdige aanlevering van de benodigde bijdragen zullen van iedere deelnemer aan de vakbeurs in beide dossierkaternen bijdragen worden opgenomen.

Digitale evenementen

Ter ondersteuning van hun deelname organiseert de beursorganisatie in samenwerking met de uitgeverij van de Media Facilitair Journaal op basis van de rubrieken Oplossingen, Kennis en Deskundigheid even zovele, eendaagse digitale evenementen. Deze vinden in de resterende maanden van 2021 plaats op de woensdagen 15 september (FGNoviteitenprijs/Oplossingen), 3 november (Kennis) en 8 december (Deskundigheden).

Iedere deelnemer neemt individueel deel met de bijdrage(n), die zijn geplaatst in een rubriek.  Deelname aan een digitaal evenement kent verschillende soorten intensiteit. Van louter belangstelling tot volledig, digitaal contact met de belangstellenden. Ingeval van het laatste staat de belangstelling gelijk aan een bezoek aan de stand op de beursvloer. Deelnemers van de 23ste editie van de vakbeurs betalen geen deelnamekosten (€ 500,- per evenement).

Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer Camera voor evenementen Vakbeursfacilitair.nl

Wanneer de bijdragen van de deelnemers worden gepubliceerd?

Zodra een deelnemer heeft ingeschreven, begint de beursorganisatie met het verzamelen van de informatie van diens deskundigheden, kennis, producten, agendapunten, groeten, oplossingen en bedrijfsgegevens. Na aanlevering via de Nieuwsbank worden deze geplaatst op de website van de Media Facilitair Journaal en door geplaatst op de website van de vakbeurs Facilitair. Op de eerste website zijn zij daarna te lezen volgens de plaatsingsvoorwaarden van het platform; op de website van de vakbeurs zijn zij tot 1 september 2022 onbeperkt te lezen.

Na plaatsing van de bijdragen start de beursorganisatie meteen met de communicatie via de verschillende, hiervoor aangegeven media. Dit gebeurt zonder verdere inspanningen van de deelnemers, omdat opname volgens planning gebeurt. In onderstaand tijdschema (tot en met december 2021; het schema van januari-juni 2022 volgt in het najaar) zijn op chronologische volgorde de verschijningsdata van de tweewekelijkse e-zines van de vakbeurs, de evenementen, de gidsen en de verschijningsdata van het Facilitair Journaal opgenomen. De wekelijkse publicaties van de dossierkaternen in het Facilitair Journaal en de actuele e-zines zijn niet opgenomen. Indien mogelijk en uitsluitend op schriftelijk verzoek van individuele deelnemers kan de organisatie rekening houden met de voorkeur van publicatie.

September
Donderdag 2Verzending e-zine 23ste editie
Dinsdag 7Verschijning Facilitair Journaal
Donderdag 9Publicatie gids deelnemers FGNoviteitenprijs 2021
Woensdag 15Digitale evenement FGNoviteitenprijs/Oplossingen
Donderdag 16Verzending e-zine 23ste editie
Dinsdag 21Verschijning Facilitair Journaal
Donderdag 23Publicatie gids rubriek Deskundigheden
Donderdag 30Verzending e-zine 23ste editie

Oktober
Dinsdag 5Verschijning Facilitair Journaal
Donderdag 7Publicatie gids rubriek Met de groeten van
Donderdag 14Verzending e-zine 23ste editie
Dinsdag 19Verschijning Facilitair Journaal
Donderdag 28Verzending e-zine 23ste editie

November
Dinsdag 2Verschijning Facilitair Journaal
Woensdag 3Digitale evenement Kennis
Donderdag 11Verzending e-zine 23ste editie
Dinsdag 16Verschijning Facilitair Journaal
Donderdag 18Publicatie gids rubriek Oplossingen
Donderdag 25Verzending e-zine 23ste editie
Dinsdag 30Verschijning Facilitair Journaal

December
Donderdag 2Publicatie gids rubriek Deskundigheden
Woensdag 8Digitale evenement Deskundigheden
Donderdag 9Verzending e-zine 23ste editie
Dinsdag 14Verschijning Facilitair Journaal
Donderdag 16Publicatie gids rubriek Met de kerstgroeten van
Donderdag 23Verzending e-zine 23ste editie

Bovenstaand overzicht in PDF-formaat: