Bezoekers Exposanten
inlog exposant

Bezoekerservaringen 2019

Als organisatie hecht HoLaPress Communicatie grote waarde aan de ervaringen van bezoekers en standhouders van de 21ste editie van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2019, die in de Jaarbeurs te Utrecht op 23, 24 en 25 januari werd gehouden. Om de ervaringen van de bezoekers met de beursorganisatie te kunnen delen vroeg HoLaPress Communicatie in de week na de beurs haar bezoekers om deel te nemen aan een enquête. De vragen werden naar de 13.149 bezoekers gestuurd. Het verheugt de organisatie dat in een tijdsbestek van 36 uur een hoge response op de enquête ontving. In totaal deelden 1.131 bezoekers hun bevindingen met de organisatie. Gezien de respons van bijna 9% kan deze enquête als zeer representatief worden gezien. De organisatie is alle respondenten erkentelijk voor hun bijdrage.


Bezoekerservaringen van de 21ste editie van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer op 23, 24 en 25 januari 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht

De enquête bestond uit 18 vragen, welke zowel gesloten als open vragen betroffen. In het algemeen hadden de vragen direct betrekking op de ervaringen van de respondent op het gebied van het persoonlijke bezoek aan de vakbeurs, de gastvrijheid en ontvangst, kennisoverdracht, noviteiten en een uitnodiging tot het doen van voorstellen tot aanpassing dan wel verbeteringen van de beursvloer. De respondent werd bij elke vraag in de gelegenheid gesteld om enkele persoonlijke opmerkingen toe te voegen en heeft hiervan ook veel gebruik gemaakt. De persoonlijke beleving van de respondenten wordt hiermede nader verklaard en stelt de organisatie in staat eventuele voorgestelde aanpassingen en verbeteringen te beoordelen en mede te nemen naar haar volgende edities.


Ontvangst en gastvrijheid

Gastvrijheid is een van de pijlers van facilitair management in het algemeen en van een facilitaire vakbeurs in het bijzonder. De beurs organisatie stelt hieraan hoge eisen, zowel aan de omgeving, het Jaarbeurscomplex als wel in het bijzonder aan haar eigen beursvloer. Door de respondenten werd zowel de ontvangst en de gastvrijheid van de vakbeurs als het Jaarbeurscomplex als zeer positief beoordeeld. De snelle doorloop bij de entree van de vakbeurs werd als prettig ervaren. Door middel van een voorregistratie was een snelle toegang tot de beursvloer gegarandeerd. De gemiddelde score voor de ontvangst en gastvrijheid van de vakbeurs werd door de respondenten met gemiddeld een 7,7 beoordeeld. De wachttijden en de eventuele onduidelijkheid van de diverse gaderobes werd door diverse respondenten als hinderlijk ervaren. De beursorganisatie constateerde dit zelf ook en gaf aan in de komende editie te zorgen een betere structuur van de gaderobe. Daarnaast zal de beursorganisatie extra inspanningen doen waar het de bewegwijzering betreft op de beursvloer, het Jaarbeurscomplex en de diverse parkeerplaatsen welke deel uitmaken van het Jaarbeurscomplex.


De standhouders

De respondenten waren in het algemeen zeer positief over de gastvrijheid en de ontvangst door de diverse standhouders. Gemiddeld beoordeelde de respondenten dit met een 7,8. Respondenten waren zeer tevreden over de persoonlijke aandacht welke zij van de diverse standhouders verkregen. Hoewel er ruim voldoende aanbod was van organisaties, producten en diensten op de beursvloer betreurden diverse respondenten het dat sommige facilitaire dienstverleners en adviseurs niet aanwezig waren op de beursvloer. Zij beschouwden dit als een gemiste kans voor deze dienstverleners.


Jaarbeurs

De respondenten beoordeelde de ontvangst in het Jaarbeurscomplex gemiddeld met een 7,4 . Hierbij dient te worden aangemerkt dat het resultaat van de Jaarbeurs onder andere werd beïnvloed door de parkeerproblematiek, vooral op de donderdag. In het Jaarbeurscomplex vonden op donderdag 3 beurzen tegelijkertijd plaats, die elk veel bezoekers trokken. Hoewel de organisatie van de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer diverse maatregelen had getroffen om de parkeerproblemen te voorkomen, onder andere door alle voor geregistreerde bezoekers persoonlijk te informeren en te verwijzen naar alternatieve P+R parkeerterreinen, leidde dit toch tot langere wachttijden bij het in- en uitrijden.


Catering

De cateringfaciliteiten voldoen naar de mening van veel respondenten niet aan de gestelde verwachtingen. Hoewel de cateringfaciliteiten volledig onder de verantwoording van de Jaarbeurs vallen, kan de beursorganisatie deze zorg enkel onderschrijven. Lange rijen bij de uitgiftepunten, een beperkte keuze en onvoldoende kassapunten zijn voor de beursorganisatie aanleiding om dit onderwerp voor de volgende edities in samenwerking met de Jaarbeurs aan te pakken.


Het aanbod

In het algemeen werd het totale aanbod als zeer positief beoordeeld. De verscheidenheid aan diensten en producten gaf een goed totaalbeeld van het facilitaire vakgebied. De respondenten hopen bij de volgende editie op tenminste eenzelfde aanbod.


Uitnodigend

De beursorganisatie stelde alles in het werk om de facilitaire sector en de gebouwbeheerders maximaal te informeren over de vakbeurs. Dit leidde tot meer bezoekers in de editie 2019 dan die in 2018. Persoonlijke uitnodigingen, de website en e-mails door de beursorganisatie en de inspanningen van de standhouders leidde tot 13.149 bezoekers op de beursvloer. Uit de toelichting van de respondenten blijkt onderlinge communicatie binnen organisaties te leiden tot een extra attentiewaarde voor de vakbeurs. Veel respondenten zijn via collegae geïnformeerd over het evenement.


Noviteiten

De beursorganisatie ruimt jaarlijks een bijzondere plek in voor noviteiten op de beursvloer. De vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer is een uitstekend moment om noviteiten onder de aandacht van het facilitaire werkveld te brengen. Respondenten onderschrijven dat en beoordelen deze extra bijdrage aan de beursvloer als een positieve meerwaarde voor de beurs. De presentatie door de studenten van de Hoge School Utrecht die dit jaar verantwoordelijk waren voor het noviteitenplein werd door de respondenten als zeer positief beoordeelt. De toekomstige managers toonden een grote betrokkenheid en hebben bij in grote mate bijgedragen aan de uitstraling en kwaliteit van het noviteitenplein.


Bezoek editie 2020

De vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer levert een belangrijke bijdrage aan het facilitaire vakgebied dat blijkt wel uit de vele positieve reacties. Ruim 72% van respondenten geeft aan de volgende edities wederom te bezoeken. De gemiddelde bezoektijd aan beursvloer bedraagt bijna 5 uur per bezoeker. De vakbeurs vormt hiermede een belangrijke bron van informatie, kennisdeling, kennismaking met standhouders, noviteiten, producten en diensten.


Kennisoverdracht

Dat een vakbeurs niet zonder kennisdeling door middel van diverse lezingen kan, blijkt uit de cijfers van de enquête. Bijna 60% van de respondenten heeft 1 of meerdere lezingen bijgewoond. De lezingen werden het algemeen als positief beoordeeld zowel wat betreft kwaliteit als onderwerp.

Enkele opmerkingen van respondenten:

  • Sommige lezingen waren te zeer product gericht en niet algemeen over het besproken onderwerp. Dit werd soms ervaren als reclame.
  • Kwalitatief van hoog niveau.
  • Zeer interessant
  • Ontbreken van diverse onderwerpen, al is er wel begrip, dat daar met 139 dossiers in het Kenniscentrum en ‘slechts’ 120 lezingen niet aan valt te ontkomen.

De beursorganisatie beoordeeld vooraf inhoud en doelstelling van de lezingen, waarbij vooral wordt gelet op “sterreclame”. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een methodologisch model wat vooraf dient te worden ingeleverd bij de beursorganisatie. Kwaliteit en onafhankelijkheid zijn daarbij de hoekstenen van het beleid.


Nieuwe inzichten

De facilitaire wereld verandert. Nieuwe producten en diensten veroveren de facilitaire markt. De respondenten ervaren veel nieuwe producen en diensten tijdens het beursbezoek. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat door het niet deelnemen van diverse leveranciers op het gebied van ICT, IFM en documenthandeling beursbezoekers toch diverse nieuwe inzichten hebben gemist op de beursvloer.


Uitdaging

Uit de enquête blijkt dat de veel beursbezoekers behoeften hebben aan meer specifieke deelgebieden van het facilitaire werkveld. Diverse diensten en producten en noviteiten worden nog gemist op de beursvloer. Denk hierbij aan logistieke dienstverlening, ICT toepassingen, IFM en opleidingsorganisaties.


Afsluiting

De bezoekers van de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer waardeerden de editie 2019 met een gemiddelde van ruim 7,5. Respondenten waren zeer tevreden over de tentoongespreide gastvrijheid en ontvangst door de beursorganisatie, de standhouders en het Jaarbeurscomplex. Het aanbod van kennis en noviteiten werd door respondenten als goed beoordeeld. De gemiddelde bezoektijd aan de vakbeurs bedroeg bijna 5 uur. Ruim 72% van de respondenten gaf aan de volgende editie 2020 wederom te bezoeken.

De beursorganisatie wordt door de respondenten uitgedaagd om te proberen het totaal aan diensten en producten uit te breiden met verschillende specifieke diensten, die op dit moment nog onvoldoende vertegenwoordigd zijn op de beursvloer.

Enkele punten die bij de komende editie 2020 extra aandacht van de beursorganisatie vragen zijn onder andere, het parkeerbeleid op het Jaarbeursterrein, de cateringfaciliteiten en de gaderobes.

De respondenten, dus de beursbezoekers, kijken in het algemeen tevreden terug op een geslaagde beurs met een breed pakket aan producten, diensten, lezingen en noviteiten.