Registratievoorwaarden vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2022

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de (voor)registratie voor bezoekers van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer, die op 8, 9 en 10 juni 2022 plaatsvindt in de Jaarbeurs in Utrecht. Deze wordt georganiseerd door HoLaPress Communicatie te Valkenswaard, hierna de beursorganisatie genoemd.

(Voor)registratie is noodzakelijk om voor een bezoekersbadge in aanmerking te komen, waarmee toegang tot de beursvloer kan worden verkregen. Registratie van bezoekers van de vakbeurs is exclusief voorbehouden aan de beursorganisatie.

(Voor)registratie voor de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer is strikt persoonlijk en kosteloos. Aan registratie kunnen geen andere rechten dan toegang tot de beursvloer van de editie 2022 worden ontleend.

Alleen personen die behoren tot de doelgroep van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer zijn gerechtigd te registreren. Personen, die zich registreren, verklaren impliciet, dat zij:

  1. Tot de doelgroep van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer behoren;
  2. Juiste en volledige gegevens hebben verstrekt.
  3. Onverkort en zonder voorbehoud met de voorwaarden voor deze registratie instemmen.

Deze registratie geldt zowel als registratie voor toegang tot editie 2022 van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer als het Facilitair Journaal. Registratie wordt voor de duur van twaalf maanden aangegaan. Als de geregistreerde voor afloop van deze registratie niet te kennen heeft gegeven de registratie dan te willen beëindigen, zal deze registratie automatisch voor twaalf maanden zijn verlengd, tegen de dan geldende voorwaarden. Als deze nieuwe voorwaarden significant afwijken van de voorwaarden, zoals die op het moment van de oude registratie van toepassing waren, zal de beursorganisatie de geregistreerde daarvan eerst in kennis te stellen en de mogelijkheid bieden zich opnieuw te (voor)registreren. Zolang geregistreerde deze nieuwe registratie niet heeft bevestigd, zal van nieuwe registratie geen sprake zijn. Zodra de nieuwe registratie is bevestigd, zal deze voor een periode van opnieuw twaalf maanden zijn aangegaan vanaf het moment van bevestiging. Voor deze registratie gelden dan de nieuwe voorwaarden.

Registratie voor het Facilitair Journaal is pas definitief, zodra de uitgever van het Facilitair Journaal, c.q. de beheerder van de website www.facilitairjournaal.nl van de geregistreerde de bevestiging heeft ontvangen van het bericht, dat iedereen ontvangt nadat deze het registratieformulier volledig heeft ingevuld en ingestuurd; of zodra geregistreerde heeft ingelogd op de website van het Facilitair Journaal.

Beursregistratie houdt ook in, dat de geregistreerde instemt met de ontvangst van alle uitgaven, zowel schriftelijk als digitaal, van zowel de beursorganisatie als de uitgever van het Facilitair Journaal. Zowel die op het moment van registratie als die in de toekomst uitgegeven (zullen) worden, tenminste voor zolang de registratie geldt.

De door geregistreerden verstrekte persoonlijke informatie mag zowel door de beursorganisatie, de uitgever van het Facilitair Journaal als de beheerder van hun websites voor commerciële doeleinden worden gebruikt. De bij de registratie verstrekte persoons- en contactgegevens zullen tijdens de duur van deze registratie onbeperkt en onverkort door de beursorganisatie, uitgever van het Facilitair Journaal, c.q. de beheerder van hun websites, gebruikt mogen worden voor alle doeleinden, die vallen onder deze voorwaarden. De gegevens, die in het kader van deze registratie zijn verstrekt, mogen niet aan derden worden verstrekt, tenzij de beheerder ervan daartoe door de Nederlandse autoriteiten wordt gesommeerd, dan wel daarvoor toestemming heeft gekregen van de geregistreerde zelf.

Onder de commerciële doeleinden van deze registratie vallen de volgende activiteiten:

  1. Uitgifte van de bezoekersbadge voor editie 2022 van de vakbeurs;
  2. Abonnementenwerving voor het Facilitair Journaal.;
  3. Bezoekerswerving voor beurzen en andere evenementen;
  4. Communicatie voor derden, waarmee de beursorganisatie en de uitgever van het Facilitair Journaal een commerciële relatie onderhouden, dan wel aangaan.
  5. Aanbiedingen van opleidingen door HoLaPress Congresbureau.

De beursorganisatie behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze registratievoorwaarden aan te passen.

Op deze voorwaarden van registratie is het Nederlands recht van toepassing.