Home » Plaatsingsvoorwaarden

Plaatsingsvoorwaarden

Plaatsingsvoorwaarden voor bijdragen, aangeleverd voor de websites van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer, de FGNoviteitenprijs en het Facilitair Journaal

Uitgangspunt van de uitgever voor aangeboden bijdragen ter plaatsing op de websites van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer, de FGNoviteitenprijs en het Facilitair Journaal (hierna websites genoemd) is dat deze bijdrage(n) als doel hebben om – in de breedste zin – de verspreiding van kennis en informatie op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer te stimuleren. Daarbij staat hem voor ogen om de (toekomstige) bezoekers van deze websites zo lang en zo onbeperkt mogelijk van de geboden informatie gebruik te laten maken.
Om dit uitgangspunt te beschermen is in het belang van zowel de aanbieders als de uitgever om hun wederzijdse rechten en plichten vast te leggen, zodat er achteraf geen misverstanden ontstaan, noch door een van beide partijen schade geleden wordt.

Artikel 1
1. Op alle aangeleverde bijdragen is de Auteurswet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht, van toepassing, voor zover in deze voorwaarden niet anders bepaald zal zijn. Iedere aanbieder van een of meerdere bijdragen aan deze websites stemt met zijn aanbieding automatisch met deze voorwaarden in.
2. De auteur verleent de uitgever het onverkorte recht om de aangeleverde bijdrage op de websites te plaatsen en te exploiteren met inachtneming van de in deze overeenkomst verder genoemde voorwaarden.
3. Omdat de titel slechts voorlopig is, zal de uiteindelijke titel door de redactie worden vastgesteld. De titel maakt dan deel uit van de bijdrage, zoals die digitaal is opgenomen op de websites. De auteur en uitgever verplichten zich om het werk niet voor andere websites te (laten) gebruiken, tenzij deze als een door de auteur vervaardigd vervolg op zijn werk zijn te beschouwen, dan wel het andere, gelijksoortige websites van de uitgever op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer betreft.

Artikel 2
De auteur machtigt de uitgever onherroepelijk om de uit zijn auteursrecht voortvloeiende bevoegdheden uit te oefenen ter bescherming en handhaving jegens derden van de bij deze overeenkomst aan de uitgever toegekende bevoegdheden en daartoe, op eigen kosten en zo nodig op naam van de auteur, zowel in als buiten rechte op te treden. De uitgever is gehouden de auteur te informeren over te treffen maatregelen. Partijen verplichten zich om elkaar alle gewenste medewerking te verlenen en op eerste verzoek alle benodigde gegevens te verstrekken.

Artikel 3.
1. De uitgever heeft het recht om het werk naast digitaal te publiceren, ook uit te geven in schriftelijke vorm in de Nederlandse taal, in eerste druk en in volgende al dan niet herziene drukken.
2. Indien zijn bijdrage in schriftelijke vorm zal worden uitgegeven, heeft de auteur recht op één exemplaar van deze schriftelijke versie.

Artikel 4.
De uitgever heeft, met inachtneming van de in dit artikel genoemde voorwaarden, de bevoegdheid om namens de auteur overeenkomsten te sluiten met derden desbetreffende de uitoefening van de in dit artikel genoemde exploitatierechten op voorwaarde dat de auteur van de uitgever 10 procent ontvangt van het bedrag, behorende bij het desbetreffende exploitatierecht genoemde percentage, vrij van BTW, dat door de uitgever wordt ontvangen voor de betreffende exploitaties.

Artikel 5.
De in het eerste artikel aan de uitgever verleende licentie omvat mede de volgende exploitatierechten:
a. het publiceren van een vertaling van het werk in een andere taal;
b. het overnemen van een gedeelte van het werk in een bloemlezing, compilatiewerk, databank, educatieve publicatie of anderszins;
c. het publiceren van een gedeelte van het werk, op te nemen als voorpublicatie of anderszins, in een krant, tijdschrift of ander medium;
d. het verveelvoudigen van het geheel of een gedeelte van het werk door het vastleggen daarvan op geluids- en/of beelddragers en het openbaar maken van deze verveelvoudigingen;
e. het openbaar maken in ongewijzigde vorm van het geheel of een gedeelte van het werk, hetzij voor publiek, hetzij voor radio of televisie;
f. het belangeloos meewerken aan het vervaardigen en vergoedingsvrij ter beschikking stellen van het werk ten behoeve van aangepaste uitgaven voor blinden en anderszins visueel gehandicapten.
De uitgever zal de auteur hierover tijdig en volledig inlichten. Voor de hierboven genoemde categorieën a t/m e zal de uitgever, voor zover van inkomsten sprake is, aan de auteur 10 procent royalty-percentage betalen, voor tot publicatie wordt overgegaan. Categorie f valt per definitie onder het nul procent royalty-tarief.

Artikel 6.
De uitgever is gerechtigd om exploitatierechten, die niet of bezwaarlijk individueel kunnen worden uitgeoefend, mede namens de auteur uit te besteden aan organisaties die gericht zijn op collectief beheer van auteursrechten, een en ander voor zover dit niet reeds uit de wet voortvloeit.

Artikel 7.
Auteur en uitgever zullen uitsluitend gezamenlijk beslissen over eventuele door de uitgever aan derden te verlenen licenties op basis van de uitgave van het werk die niet in de onderhavige overeenkomst zijn voorzien. Voorafgaand aan de uitoefening van deze rechten is schriftelijke toestemming van de auteur vereist. De uitgever verkrijgt van de auteur de eerste optie om exploitatierechten uit te oefenen die zijn gebaseerd op de uitgave van het werk, maar die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet konden worden voorzien.

Artikel 8
1. De auteur verklaart hierbij en staat er jegens de uitgever voor in dat hij volledig gerechtigd en bevoegd is om de in deze overeenkomst genoemde bevoegdheden met betrekking tot geleverde bijdrage te verlenen, dat hij ter zake geen licentie of andere auteursrechtelijke bevoegdheden aan derden heeft verleend of afstand van auteursrecht heeft gedaan en dat derden op het werk geen rechten in de zin van de Auteurswet 1912 kunnen doen gelden.
2. Mochten door de auteur aan derden rechten zijn verleend, dan dienen deze uitdrukkelijk in een aan deze overeenkomst gehechte en door de auteur en de uitgever ondertekende bijlage te zijn vermeld.
3. Deze vrijwaring geldt onverminderd het recht van de uitgever op schadevergoeding, indien op grond van een inbreuk op het auteursrecht het werk niet of niet langer kan verschijnen en de uitgever dientengevolge schade zou lijden.
4. Auteur en uitgever zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor enige aanspraak van een derde jegens auteur en/of uitgever betreffende de inhoud van het werk, anders dan op grond van een inbreuk op het auteursrecht. Indien derden ter zake enige aanspraak jegens auteur en/of uitgever aankondigen of aanhangig maken, zullen de uitgever en de auteur in goed overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.
5. De onderlinge verhouding waarin de uitgever en de auteur de uit dergelijke aanspraken voortvloeiende kosten dragen, waaronder begrepen de kosten van verweer en aan derden te betalen schadevergoedingen, zal naar redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld. Indien sprake is van opzet of ernstige nalatigheid, zijn echter alle kosten en schade voor rekening van de partij die zich daaraan schuldig heeft gemaakt. Onder ernstige nalatigheid van de auteur wordt begrepen de omstandigheid dat de auteur de uitgever niet tijdig voor de publicatie heeft geïnformeerd over voor de uitgever onbekende mogelijke gevoeligheden met betrekking tot in het werk genoemde of bedoelde personen, die de auteur had moeten voorzien. Onder ernstige nalatigheid van de uitgever wordt begrepen de omstandigheid dat de uitgever door de auteur tijdig ingediende verzoeken tot wijziging van het manuscript om kosten en schade te voorkomen niet heeft ingewilligd.

Artikel 9
1. De eindverantwoordelijkheid en de beslissingsbevoegdheid over de wijze van exploitatie en over de definitieve vormgeving van zowel de bijdrage als de websites berusten bij de uitgever. De uitgever is gehouden met de auteur zoveel als wenselijk overleg te plegen over de vormgeving van de uitgave, maar kan niet tot meer verplicht worden dan om de digitale uitgave naar behoren te verzorgen en de exploitatie van het werk te bevorderen.
2. De uitgever is het toegestaan om het werk onbeperkt te gebruiken voor promotionele doeleinden van de websites, waarop deze is opgenomen.
3. De uitgever verplicht zich om de naam van de auteur of het door deze gewenste pseudoniem in iedere versie van de websites duidelijk zichtbaar te vermelden
4. Naam, portret en persoonsgegevens van de auteur mogen door de uitgever niet anders worden aangewend dan ten behoeve van promotionele doeleinden van de websites, waarop deze is opgenomen, of het fonds van de uitgever.
Voor elk ander gebruik is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur vereist, die daaraan nadere voorwaarden kan verbinden.
5. De uitgever zal zoveel als mogelijk en wenselijk bij opname van het werk op de websites aangeven in welke maand van welk jaar de opgenomen versie van de bijdrage voor het eerst is gepubliceerd.

Artikel 10
De auteur ontvangt bij het verschijnen van het werk in de digitale versie tenminste een digitale ingang naar zijn werk. Gedurende de tijd dat zijn bijdrage op de website is opgenomen, zal met deze digitale verwijzing onbeperkt inzage in zijn werk op de websites mogelijk zijn op voorwaarde, dat daarvoor is ingelogd voor deze websites, hetzij als abonnee of als geregistreerde.

Artikel 11
1. De rechten en plichten van de auteur gaan, voor zover deze geen persoonlijke werkzaamheid betreffen, na zijn dood over op zijn erfgenamen of andere rechtverkrijgenden.
2. Zijn er meerdere gerechtigden, dan dienen deze één persoon aan te wijzen die hen vertegenwoordigt in alles wat deze overeenkomst aangaat. Zolang zodanige aanwijzing niet heeft plaatsgehad, wordt een eventuele betalingsplicht van de uitgever opgeschort. Betaling door de uitgever aan zodanige vertegenwoordiger bevrijdt hem tegenover alle gerechtigden.

Artikel 12
1. De uitgever kan zijn rechten en plichten uit dit contract onverkort overdragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van de auteur.
2. In geval de uitgever zijn rechten en plichten uit dit contract geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een andere onderneming kan de auteur zijn toestemming tot overdracht van de rechten en plichten uit deze overeenkomst weigeren. Hij dient daarvan schriftelijk de uitgever op de hoogte te brengen.

Artikel 13
1. Bij een ernstige tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst door een van de partijen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis in relatie tot de aangegane verbintenissen, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De ontbinding heeft geen terugwerkende kracht en kan plaatsvinden door rechterlijke tussenkomst, doch niet dan nadat aan de wederpartij een redelijke termijn is gesteld waarbinnen de tekortkoming kan worden weggenomen voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is.
2. De uitgever is gerechtigd om de bijdrage van een auteur te verwijderen. Op het moment van verwijdering zal deze overeenkomst onverkort en onmiddellijk zijn ontbonden.
3. Indien de uitgever in staat van faillissement wordt verklaard, heeft de auteur het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan de uitgever.
4. Het staat de auteur vrij om voor zijn bijdrage op ieder moment en zonder beperkingen een overeenkomst aan te gaan met een derde.

Artikel 14
Met het sluiten van deze overeenkomst vervallen eerdere, mondelinge dan wel schriftelijke, afspraken.

Artikel 15
De auteur verplicht zich om van zijn adreswijziging(en), c.q. e-mailadres onverwijld mededeling te doen aan de uitgever. In het geval de uitgever zich tot de auteur heeft te wenden, is hij gedechargeerd wanneer hij dat doet aan het laatste adres dat de auteur hem heeft medegedeeld.

Artikel 16
Op de vaststelling en uitvoering van deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 17
Tenzij partijen anders overeenkomen, zullen zij geschillen ter zake van deze overeenkomst voorleggen aan de bevoegde rechter.